CA143 Contributory Parent - subs 600 这是什么签证?为什么申请费
  正在准备给父母申请143签证,他们现在的有效签证是VISITOR 600 访客签证, 请问用移民局网站计算收费的时候显示
  [table=98%]
  [tr][td]
  CA143 Contributory Parent - subs 600
  [/td][td]
  1
  [/td][td]
  330.00
  [/td][/tr]
  [/table]这是什么意思, 难道是说有600签证的人可以直接只付$330的申请费吗?应该付$3770还是$300?
  谁明白解释一些吧,谢谢
  “”

  How this price is calculated
  [table=98%,rgb(255, 255, 255)]
  [tr][td]
  Product
  [/td][td]
  Quantity
  [/td][td]
  Price
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  CA143 Contributory Parent - subs 600
  [/td][td]
  1
  [/td][td]
  330.00
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  Additional Applicant Charge 18+
  [/td][td]
  1
  [/td][td]
  170.00
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  GST
  [/td][td]
  [/td][td]0.00
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  Total
  [/td][td]
  [/td][td]AUD 500.00
  [/td][/tr]
  [/table]

  Price starts from AUD 500.00

  How this price is calculated
  [table=98%]
  [tr][td]
  Product
  [/td][td]
  Quantity
  [/td][td]
  Price
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  CA143 Contributory Parent
  [/td][td]
  1
  [/td][td]
  3,770.00
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  Additional Applicant Charge 18+
  [/td][td]
  1
  [/td][td]
  1,270.00
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  GST
  [/td][td]
  [/td][td]0.00
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  Total
  [/td][td]
  [/td][td]AUD 5,040.00
  [/td][/tr]
  [/table]

  [table=98%]
  [tr][td]
  [/td][td]
  [/td][td]
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  [/td][td]
  [/td][td]
  [/td][/tr]
  [tr][td]
  [/td][td]
  [/td][td]

  [/td][/tr]
  [/table]


  声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系,该文观点仅代表作者本人,滴答论坛系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。

  最新评论